Služby– vytyčovacie práce

  • vytýčenie stavebného objektu
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • vytýčenie priebehu inžinierskych sietí a iné…

– porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí

– polohopisné a výškopisné zameranie

– geometrické plány podľa účelu

– adresný bod

– identifikácia parciel

– účelové mapovanie

– výpočty kubatúr

– kontrolné meranie objektov

– nivelačné práce

– geodetické činnosti podľa individuálnych požiadaviek